• Inrichting logistiek

Hieronder vindt u de samenvatting van dit kennisdossier. Deze en het complete dossier kunt u hieronder ook downloaden.

Opgesteld door
  • Huub Agterberg
  • Marieke Ketel
  • Paul de Heer
  • Rob Verkerke

Deze module gaat in op de werkplekinrichting van het logistieke proces. Een centrale rol wordt hierbij ingenomen door het magazijn met de laad- en losfaciliteiten.

Wat zijn de risico’s in het logistieke proces?

Het werken in het logistieke proces binnen organisaties brengt diverse risico’s met zich mee. Het meest in het oog springt het veiligheidsrisico van aanrijdingen. Er zijn echter nog veel meer risico’s die een rol kunnen spelen. Denk maar aan een grote fysieke belasting, het omgaan met gevaarlijke stoffen, de blootstelling aan uitlaatgassen, temperatuurwisselingen, blootstelling aan lichaamstrillingen en werkdruk.

Hoe weet je wat een risico is?

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met de aan- en afvoer van goederen. In een kantooromgeving is dit heel beperkt. In de industrie of gezondheidszorg is er sprake van aanzienlijke stromen met allerlei goederen.

Er zijn specifieke risico-inventarisatie methoden en checklisten beschikbaar om snel te kunnen inventariseren of er sprake is van risicosituaties. Zo heeft de EVO (branchevereniging voor het intern transport heeft een checklist voor de veiligheid van magazijnen opgesteld.

Wat zegt de wet?

De arbowet geeft aan dat de werkgever de werkomgeving zodanig in moet richten dat er geen gevaar is voor de gezondheid en veiligheid. In het arbobesluit en de arboregeling is dit nader uitgewerkt voor allerlei onderwerpen. Zo worden eisen gesteld aan de voertuigen, verbindingswegen en instructies van medewerkers. In arboinformatie 29 zijn de richtlijnen voor de fysieke belasting bij het werk nader uitgewerkt.

Naast arbowetgeving zijn ook milieuregels relevant bij de inrichting van een logistieke ruimte.

Wat is er aan te doen?

Inrichten magazijn

Bij de inrichting van een logistiek proces is aandacht nodig voor het voorkomen van risico’s. Het spreekt voor zich dat het gebouw groot en stevig genoeg moet zijn om de voorziene opslag mogelijk te maken. Ook de opslagvoorzieningen moeten voldoende sterk zijn en stabiel staan. Afhankelijk van de benodigde voertuigen zal geschikte aanrijdbeveiliging gekozen moeten worden. Meer informatie is te vinden in Arboinformatieblad 14; bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag.

Verkeersplan

Voor een snelle en veilige verwerking van inkomende en uitgaande goederen, is een verkeersplan met bijbehorende inrichting nodig. Het verkeersplan geeft aan op welke plekken welke voertuigen verwacht worden, welke snelheid gereden mag worden en waar voetgangers zich mogen begeven. Dit alles wordt met markering op de vloer of met verkeersborden bekend gemaakt.

In de werkomgeving worden rij- en looppaden gemaakt die afgestemd zijn op de voertuigstromen. Ook worden voldoende opstelplaatsen gemaakt, zodat de rijroutes vrij kunnen blijven.

Laad- en losplek

Afhankelijk van de voertuigen die spullen afleveren en de frequentie waarmee dit gebeurt, wordt gekozen voor een passende voorziening. Soms is dit een laadbordes in andere gevallen kan een voertuig in een hal of buiten geplaatst worden. Aandachtspunten bij een laad- en losplek zijn overzichtelijke routes, duidelijke markering en afzetting van eventuele hoogteverschillen, voldoende verlichting, een vlakke ondergrond in de rijroute en adequate klimaatbeheersing.

Acculaadplek

Een acculaadplek geeft een verhoogd brandrisico, aangezien er brandbaar gas vrijkomt bij het laden. Ook het gebruik van accuzuur vereist voorzorgsmaatregelen. Een goede ventilatie, een beschermende coating tegen accuzuur en noodvoorzieningen als blusmiddelen, een oog- en nooddouche zijn daarom nodig.

Instructie

Bij het intern transport komen veel mensen samen in een beperkte ruimte. Om ongevallen te voorkomen moeten de medewerkers goed weten wat ze doen. Voldoende opleiding en instructie is daarom nodig, zodat de medewerkers in staat zijn veilig te werken. Ook moeten medewerkers op de hoogte zijn van specifieke gezondheidsrisico’s als blootstelling aan lichaamstrilling, lawaai, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Zo kan men zichzelf beschermen en risicovolle situaties herkennen en melden.

Persoonlijke bescherming

Op plaatsen waar veel goederen heen en weer gereden worden, is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht.

Tijdens het rijden in een voertuig moet de medewerker beschermd zijn tegen het vallen uit het voertuig middels een gordel of steun.

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het nodig zijn beschermende middelen te gebruiken, zoals gehoorbescherming (bij lawaai), een helm (bij mogelijk vallende goederen), handschoenen ( bij contact met chemicaliën of scherpe voorwerpen) en doorwerkkleding (bij werk buiten).

Noodvoorzieningen

Iedere organisatie moet voorbereid zijn op een eventuele calamiteit. Binnen een magazijn moet vooraf nagedacht zijn of men voorbereid is op een incident met eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen. Hiervoor kunnen specifieke middelen nodig zijn (ademmasker, beschermende kleding, absorptiemateriaal).

Gezondheidsonderzoek

Voor medewerkers die op de openbare weg rijden met een vrachtwagen is een medische keuring verplicht. Vanuit de branche Beroepsgoederenvervoer wordt een periodiek medisch onderzoek voorgeschreven. Voor de medewerker binnen het interne transport moet op basis van de RI&E een periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek (PAGO of PMO) vastgesteld worden.

Wie gaan er slim om met deze problematiek?

Informatie over de arboaspecten van de inrichting van het logistieke proces zijn te vinden bij: