• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Hieronder vindt u de samenvatting van dit kennisdossier. Deze en het complete dossier kunt u hieronder ook downloaden.

Opgesteld door
 • Edwin Koebrugge
 • Gerd-Jan Frijters
 • Harry Tweehuysen
 • Jamil Jamaludin
 • Wim van Alphen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een middel dat door een persoon wordt gedragen of vastgehouden als bescherming tegen risico’s die de gezondheid of veiligheid bedreigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in allerhande situaties toegepast. Voor tal van doeleinden zijn dan ook persoonlijke beschermingsmiddelen in de handel dit kan variëren van de handschoen die gebruikt wordt voor het tuinieren tot een gelaatmasker met filterbussen in de procesindustrie. Om de werknemer te beschermen staan de volgende middel ter beschikking:

 • Beschermingsmiddelen hoofdbescherming: veiligheidshelmen/lichte hoofddeksels/beschermende hoofddeksels.
 • Gehoorbescherming:oorpluggen en –doppen/helmen met kappen/oorschelpen voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen.
 • Oog - en gezichtsbescherming: brillen met veren/ ruimtezichtbrillen/brillen ter bescherming tegen röntgenstraling, laserstraling, ultraviolette, infrarode en zichtbare straling/gelaatsschermen/lashelmen en -kappen ( met de hand vast te houden, met hoofdband of op veiligheidshelm monteerbaar ).
 •  Bescherming van de ademhalingswegen: filtermaskers ter bescherming tegen stof, tegen gassen en tegen radioactieve stofdeeltjes/van de omgevingslucht onafhankelijke ademhalingstoestellen met luchttoevoer/ ademhalingstoestellen en uitrusting voor duikers/duikerpakken.
 • Hand - en armbescherming: handschoenen/ter bescherming tegen mechanische invloeden ( stekende en snijdende voorwerpen, trillingen, enz .)/ter bescherming tegen chemische invloeden/ voor elektriciens, en antithermische wanten/armbeschermers.
 • Voet - en beenbescherming: lage schoenen, hoge schoenen, kuitlaarzen, veiligheidslaarzen/schoenen met veter - of haaksluitingen die snel geopend kunnen worden/schoenen met extra neusversterking/ schoenen, laarzen en overlaarzen ter bescherming tegen hitte - tegen koude - of tegen trillingen.
 • Huidbescherming: huidbeschermende crèmes voor bijvoorbeeld wegwerkers of bouwvakkers
 • Bescherming van romp en buikstreek: vesten, jassen en voorschoten ter bescherming tegen mechanische invloeden ( scherpe voorwerpen, metaalspatten, enz)/vesten, jassen en voorschoten ter bescherming tegen chemische invloeden
 • Bescherming van het gehele lichaam: valbeveiliging/lijnklemmen ( volledige uitrusting met alle noodzakelijke toebehoren) /gordels (veiligheidsharnas)/veiligheidskleding (tweedelige pakken, overalls)/kleding ter bescherming tegen mechanische invloeden ( stekende en snijdende voorwerpen, enz .) /kleding ter bescherming tegen chemische invloeden . 

Hoe is te achterhalen of er sprake is van een goed beschermingsmiddel

Een persoonlijk beschermingsmiddel dient in alle gevallen te zijn voorzien van een CE markering. Afhankelijk van de aard kan een onderverdeling worden gemaakt naar de aard van het risico waartegen het persoonlijk beschermingsmiddel bescherming moet bieden.

Categorie 1

Lage risico’s; Hierbij moet gedacht worden aan beschermingsmiddelen die ingezet worden voor relatief lage risico’s zoals bij tuinieren en werken in regenachtig of vochtig weer. Er is geen specifiek risico aan het gebruik van het betreffende beschermingsmiddel. Dergelijke beschermingsmiddelen zijn vrijgesteld van het EG typeonderzoek.

Categorie 3

Complex ontwerp voor hoog risico situaties; In serie vervaardigde beschermingsmiddelen welke wel aan het EG typeonderzoek onderworpen worden van toepassing wanneer het gaat om beschermingsmiddelen van complex ontwerp die de gebruiker moeten beschermen tegen gevaren die dodelijk zijn of de gezondheid ernstig en onherstelbaar kunnen schaden, en waarvan de gebruiker naar de ontwerper aanneemt de acute effecten niet tijdig kan onderkennen. Bij dergelijke beschermingsmiddelen is het noodzakelijk dat er een gebruikshandleiding wordt meegeleverd waarmee de gebruiker geïnstrueerd wordt in het gebruik en onderhoud van het beschermingsmiddel. Tevens wordt aandacht geschonken aan het aspect onderhoud. Beschermingsmiddelen die niet in categorie één of drie vallen, zijn automatisch categorie 2 beschermingsmiddelen.

Wat zegt de wet over persoonlijke beschermingsmiddelen?

In de arbowet volgens artikel 3 en 4.4 is een hiërarchie geregeld voor risico’s op de werkplek waarin is vastgelegd dat een persoonlijk beschermingsmiddel in beginsel pas dan mag worden gebruikt op het moment dat het risico door andere (alternatieve) veiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende kan worden beperkt. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingedeeld in drie categorieën waarbij onderscheid wordt gemaakt in aard en complexiteit van het beschermingsmiddel. 

Wat kan worden gedaan om te voorkomen dat persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt?

Bij het gebruik van beschermingsmiddelen wordt verondersteld dat er geen mogelijkheden zijn om het personeel te beschermen tegen de invloeden van de werkzaamheden en de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodoende is het ook zaak zorg te dragen voor . 

Wie gaat slim om met het probleem?

Op veel plekken in de industrie komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vaak voor. Bijvoorbeeld in de chemie ter voorkoming van een contact met chemicaliën. Vooral in situaties waarin personeel wordt blootgesteld aan een grote kans om in contact te komen met chemicaliën neemt de druk toe op de werknemer om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. In veel gevallen gaat dit gepaard met het invoeren van een sanctiebeleid.