• Certificatie en accreditatie

Hieronder vindt u de samenvatting van dit kennisdossier. Deze en het complete dossier kunt u hieronder ook downloaden.

Opgesteld door

Certificatie en accreditatie

Certificering vult wettelijke gaten

Certificering is een belangrijk gegeven daar waar de overheid een pas op de plaats maakt of een stap terug doet. Dit geldt ook voor arbeidsomstandigheden. De overheid wil zich beperken tot doelvoorschriften, en de manier waarop de doelen gerealiseerd worden, aan de ‘markt’ overlaten.

Onafhankelijk toezicht

Als marktpartijen het eens moeten worden over zaken waarbij sprake is van betaalde dienstverlening, is er behoefte aan onafhankelijk toezicht op de kwaliteit.
Anders is er onduidelijkheid over prestatieniveaus en daarbij mogelijk oneerlijke concurrentie. Voor arbeidsomstandigheden vinden we dat terug in de kwaliteit van geleverde diensten door arbodiensten, opleidingen, middelen en aanneemwerk.

De certificerende instelling

De kern van certificering is dat een onafhankelijke, gecontroleerde instantie nagaat of wordt voldaan aan vastgelegde eisen. Die eisen kunnen betrekking hebben op personen (persoonscertificatie) of bijvoorbeeld systeembeheersing in een bedrijf (systeem en/of bedrijfscertificering).
In het kader van arbodienstverlening is op Certificering Arbodiensten een overzicht van certificerende instellingen te vinden.

Hoe werkt het?

Als een bedrijf bevestigd wil hebben dat het voldoet aan eisen die zijn vastgelegd in een norm of certificeringschema, bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteit of ISO 14000 voor milieu of VCA, dan wordt dit gecontroleerd door het uitvoeren van een doorlichting, audit of assessment door een certificerende instelling.

Kwaliteit van de beoordeling

Een certificerende instelling wordt door de Raad van de Accreditatie erkend als is gebleken, dat deze voldoet aan gestelde eisen met betrekking tot het onafhankelijk en kwalitatief juist kunnen uitvoeren van de bedoelde doorlichtingen.

Persoonscertificering

Bij persoonscertificering gaat het meestal om kennis en vaardigheden op een bepaald deskundigheidsniveau. In eerste instantie worden deze kennis en vaardigheden aangetoond met een diploma dat wordt verkregen na het afleggen van een (beroeps)examen.
Bij persoonscertificering wordt, nadat een diploma is behaald, blijvend gecontroleerd of de kennis ook op het vereiste deskundigheidsniveau wordt gehandhaafd. Veelal gebeurt dit door het volgen van bij- of nascholingen of congres- en studiedagenbezoek, waarvoor ‘hercertificerings- of herregistratiepunten’ kunnen worden behaald.

Voorbeelden van certificerende instellingen op dit gebied zijn het SKO en de SRAO en de SGRC. Zie ook bij het dossier arbodienstverlening, paragraaf 1.3.1, Kerndeskundigen.

Systeemcertificering

Voor de arbeidsomstandigheden is vooral de systeemcertificering van een Arbodienst van belang (zie vangnetregeling) en ook de persoonscertificering van de kerndeskundigen (maatwerkregeling en vangnetregeling). In de Arbowet worden eisen gesteld aan certificering. Er is sprake van toezicht op certificerende instellingen en er zijn eisen aan de instellingen en de (afgifte van) certificaten.

Meer informatie over de certificering van arbodiensten is te vinden op Certificering Arbodiensten. Zie voor een overzicht van intern- en externe gecertificeerde arbodiensten bij dossier arbodienstverlening, paragraaf 1.2.1, Aanbieders en markt.

Regeling Certificatie Arbodiensten

Het schema is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het beheer van de regeling is in handen van de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) en kent momenteel twee versies; versie 5 loopt af medio 2008 op welk moment de meest recente versie (versie 6) definitief van kracht wordt. Deze laatste versie is gebaseerd op en gecombineerd met de norm ISO 9001:200
Versie 6 is op dit moment digitaal nog niet beschikbaar, maar wel opvraagbaar bij de SBCA.
Zie voor versie 5: Regeling Certificering Arbodiensten.

Bedrijfsveiligheid en arbeidsomstandigheden

Voor bedrijven zelf geldt dat ze met behulp van certificering op basis van OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS) en OHSAS18001 (en zie ook de website van Nen ) kunnen aantonen dat de eigen arbeidsomstandighedenbeheersing aan gestelde eisen voldoet. Aannemers kunnen met behulp van een VCA (VGM checklist aannemers) -certificaat aantonen dat ze veilig werken bij het uitvoeren van opdrachten.

Specifieke risico’s

Daarnaast bestaan er nog diverse certificeringschema’s die gericht zijn op de beheersing van specifieke risicogebieden. Hierbij valt te denken aan certificering van asbestverwijdering (bedrijven en deskundigen) en de uitvoering van het daarbij behorend laboratoriumonderzoek, Stichting Certificatie Asbest.
In dergelijke schema’s gaat het vaak niet alleen of primair om arbeidsveiligheid, maar bijvoorbeeld ook om volksgezondheidsaspecten in ruimere zin.

Beheersstichtingen Arbowet

Er zijn momenteel acht beheersstichtingen in het kader van de Arbowet: De Stichting Toezicht:

  • Certificatie Verticaal Transport (TCVT)
  • De Stichting Certificatie Asbest (SCA)
  • De Stichting Centraal College van Deskundigen Drukapparatuur
  • De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA)
  • De Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL)
  • De Beheersstichting Arbodeskundigen stichting beheer certificering deskundigen
  • De Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven
  • De Stichting Werken onder Overdruk

Zie voor meer informatie op Beheersstichtingen.