• RIE Risicoinventarisatie (2012)

Versie 2009 opgesteld door:

Paul de Heer
Edith Groenedaal
Janine Molier
John Peters

Hieronder vindt u de samenvatting van dit kennisdossier. Deze en het complete dossier kunt u hieronder ook downloaden.

Opgesteld door
  • Edith Groenedaal
  • Janine Molier
  • John Peters
  • Paul de Heer

Wat is een RI&E?

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Uitsluitend gecertificeerde arbodiensten en gecertificeerde arbokerndeskundigen zijn bevoegd tot het toetsen van de kwaliteit een RI&E. Met kwaliteit wordt gedoeld op betrouwbaarheid en actualiteit.

Wat is bepaald en bepalend?

Werkgevers zijn verplicht om een RI&E en een Plan van Aanpak(PvA) uit te voeren en deze te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige. Organisaties met 25 of minder werknemers, die gebruik maken van een aangemeld branche RI&E-instrument zijn niet verplicht tot deze kwaliteitstoetsing. Toetsing voor die bedrijven is ook niet verplicht als het RI&E instrument is erkend in de CAO. Ook de bedrijven waar medewerkers in totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Wat zegt de wet erover?

De RI&E moet schriftelijk zijn vastgelegd. De RI&E moet – voor zover aanwezig in de onderneming- aandacht besteden aan bijzondere categoriee?n werknemers, te weten jeugdigen, thuiswerkers, zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven. De RI&E moet aandacht besteden aan de toegang van werknemers tot een arbodeskundige. De toegang wordt bepaald in overleg tussen de werkgever en het bij de RI&E betrokken medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers. Het overleg is gebaseerd op het advies van de ingeschakelde deskundige personen of arbodienst die moeten adviseren over de voorgenomen RI&E.

Afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde gevaren bij de onderneming, met verwijzing naar het Arbobesluit, zijn nadere voorschriften voor de RI&E bepaald.

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. Zowel de kans op, als de aard van de schade, verlies of nadelig effect, komen hierbij aan bod.
De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie.

Alle arborisico’s worden door de RI&E in beeld gebracht. De RI&E is een hoofdbestanddeel van de fase ‘Plan’ uit de Plan-Do-Check-Act-cyclus en dus een essentieel onderdeel van elk arbomanagementsysteem.

Hoe slim omgaan met de RI&E?

De nieuwe benadering van de participatieve RI&E: meer de werknemers betrekken bij het gehele RI&E-proces. De RI&E is niet alleen het werk van specialisten. Uiteindelijk moet de RI&E ook aansluiten bij de belevingswereld van alle werknemers. Over het algemeen is het ook beter om de maatregelen voor de knelpunten in de RI&E op te lossen of aan te pakken in samenspraak met de betrokken werknemers te ontwikkelen.

Nieuwe generatie RI&E-methodes?

De komende jaren zal een nieuwe generatie branche RI&E-methodes verschijnen waarbij de focus ligt op de zogenaamde prioritaire risico’s van de branche, en dan vooral op de manier waarop de risico’s beheerst worden.